گل در گیاهان گوشت خوار

یکی از هیجان انگیز ترین مسایل تکاملی قابل مشاهده در گیاهان گوشت خوار این است ، که گل هایی که از این گیاهان می روید به طور غیر قابل انتظاری از خود گیاه بلند تر و با فاصله ی نسبتا زیادی از آن ها می روید. اما چه دلیلی پشت این ماجراست ؟
گل در گیاهان ، برای جذب و اغوای حشرات به وجود آمده . این حشرات گرده افشانی را بین گیاهان مختلف و در فواصلی که گیاه با پای خودش قادر به رفتن نیست ، انجام می دهند .اما چرا گیاهان با خودشان تولید مثل نمی کنند تا زنبور ها و حشرات دیگر را زحمت ندهند ؟ پاسخ این است : ازدواج فامیلی !! اگر گیاهان مدام با خودشان یا گیاه های اطرافشان تولید مثل کنند، ازدواج فامیلی در نهایت منجر به تضعیف گیاه و یا انقراض جمعیت آن می شود .
 بنابراین به نفع گیاه گوشتخوار است که به نفسش غلبه کند و حشره ی خیر خواهی را که برای بذر افشانی آمده ، با هر ترفندی که شده از خودش دور نگه دارد تا او را نخورد ، و آن حشره بتواند به سلامت به گیاه بعدی برود و گرده های حاوی ژن گیاه قبلی را به گیاه جدید ببرد و ادامه ی ماجرا ... گیاهان گوشت خوار ترجیح داده اند مدتی را به گرسنگی بگذرانند ، تا اینکه بخواهند منقرض شوند . 
چقدر هیجان انگیز است دیدن ساقه ی بلند گلی که از یک گیاه گوشت خوار بیرون آمده ، تا از خشونت فاصله بگیرد ، و پرچم صلح به دست ، به دنبال حشره ای می گردد که گرده هایش را به دوردست ها ببرد .

ارسال نظر