صفات این نژاد برگ های کوتاه و پهن است که باعث حالت خوابیدگی تله ها روی سطح گلدان میشود. دهنه های پهن و بزرگ و تعداد تله های فراوان از صفات دیگر این نژاد است

سلام سلام

توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار دهن بزرگ سایز غول آسا نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر