ارسال تضمینی

ارسال تضمینی

 نحوه ی بسته بندی ویژه ی گیاهان و سیستم ارسال در گلخانه داروین باعث شده تا بتوانیم گیاهان را درون خاک گلدان و دقیقا به همان شکلی که نزد ما هست به شما برسانیم . بنابراین گیاهان ارسالی نه از خاک خارج می شوند و نه گیاه در طول مسیر ضربه و آسیب میبیند . 
همچنین ارسال گیاهان 100 درصد تضمینی است ، به این معنی که اگر "به هر دلیل" گیاه شما در طول مسیر آسیب ببیند ، جبران خسارت و ارسال دوباره گیاه جدید بدون قید و شرط به عهده ی گلخانه داروین می باشد.