ارسال 100 % تضمینی

ارسال 100 % تضمینی

ارسال گیاهان گوشتخوار ، هم به دلیل گیاه بودن شان و هم به دلیل حساسیت هایی که این نوع خاص از گیاهان دارند ، دشواری های خاص خود را دارد . با این حال نحوه بسته بندی ما به گونه ای است که کمترین آسیب به گیاهان میرسد و از طرفی اگر به هر دلیلی هر آسیبی به گیاه وارد شود جبران خسارت و ارسال کیاه جایگزین بدون قید و شرط به عهده گلخانه داروین است .